Trong trường hợp các tài liệu được bảo vệ bản quyền như phim hoặc DVD / Blu-ray, chúng tôi hiểu rằng trong hầu hết các khu vực pháp lý, việc sản xuất bản sao của DVD hoặc Blu-ray mà người đó đã sở hữu, để sao lưu hoặc các mục đích tương tự. Tính hợp pháp của việc trích xuất DVD / Blu-ray sẽ khác nhau tùy theo quốc gia cư trú của bạn. Chúng tôi không ủng hộ việc vi phạm các quyền hợp lệ của chủ sở hữu bản quyền theo bất kỳ cách nào và đặc biệt khuyên bạn nên tham khảo luật bản quyền và sử dụng hợp pháp của quốc gia bạn trước khi sao chép bất kỳ nội dung video nào.