Bằng cách sử dụng thông tin được thu thập tại trang web TopSevenReviews, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sau đây.

Sử dụng nội dung của TopSevenReviews

Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi sở hữu tất cả nội dung trên web của chúng tôi. Thông tin bao gồm dữ liệu, văn bản, âm nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, tin nhắn video hoặc các tài liệu khác và việc lựa chọn và sắp xếp chúng cũng như tất cả mã nguồn, phần mềm tổng hợp, v.v. do TopSevenReviews cung cấp được bảo vệ bởi bản quyền và luật pháp quốc tế. Ngoài ra, cách chúng tôi biên soạn, sắp xếp và tập hợp nội dung của mình được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các điều khoản của hiệp ước.

Tất cả các quyền được bảo lưu. Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích mua sắm và thông tin cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Nghiêm cấm sao chép, xuất bản, phát sóng, sửa đổi, phân phối hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TopSevenReviews. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho TopSevenReviews. Chúng không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Tất cả các nhãn hiệu và tên khác là tài sản của chủ sở hữu chúng.

Các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi

TopSevenReviews có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với khách truy cập. Khách truy cập bị ràng buộc bởi các sửa đổi đối với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Vì trang này có thể thay đổi theo thời gian, chúng tôi khuyên khách truy cập nên xem lại trang này theo định kỳ.

Các sản phẩm, dịch vụ và nội dung tải xuống của bên thứ ba

Trang web này có thể giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba hoặc chứa các liên kết đến các trang web do các bên thứ ba điều hành. TopSevenReviews không có bất kỳ ảnh hưởng hoặc quyền kiểm soát nào đối với bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào như vậy hoặc bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào và không chịu trách nhiệm và không xác nhận bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào hoặc bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào, hoặc tính khả dụng hoặc nội dung của nó.

TopSevenReviews không chịu trách nhiệm về bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết nào mà bạn ký kết với bên thứ ba thông qua Trang web của bên thứ ba và / hoặc liên quan đến bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào. Mặc dù TopSevenReviews nhằm mục đích cung cấp các bài xã luận không thiên vị mà chúng tôi muốn tiết lộ.

Chúng tôi có thể chạy quảng cáo trên các trang web của mình liên quan đến một số sản phẩm hoặc công ty bán chúng (và các sản phẩm khác được bán bởi các công ty đó) mà đôi khi chúng tôi nhận được tiền bồi thường và chúng tôi có thể bán những sản phẩm này trong cửa hàng của mình và chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết để sản phẩm và hoặc dịch vụ mà đôi khi chúng tôi nhận được tiền bồi thường.

Quyền của chúng tôi để sửa đổi các điều khoản sử dụng này

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên. Các thay đổi sẽ xuất hiện trên Trang web và sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận các thay đổi.

Chính sách bảo mật

Nếu bạn cung cấp thông tin cho TopSevenReviews trên hoặc thông qua Trang web này, TopSevenReviews sẽ sử dụng thông tin đó theo các điều khoản trong chính sách bảo mật của mình. Chính sách bảo mật đó là một phần của các Điều khoản và Điều kiện này và bằng cách sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật đó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin được cung cấp bởi TopSevenReviews nói chung không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp nội dung trên các Dịch vụ này như một dịch vụ cho bạn. Thông tin có sẵn thông qua Trang web chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin trên cơ sở “nguyên trạng”, người dùng hoàn toàn chịu rủi ro. TopSevenReviews không đảm bảo về tính chính xác, chất lượng hoặc tính đầy đủ của thông tin và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong thông tin hoặc sự phụ thuộc vào thông tin của bất kỳ người dùng nào. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh thông tin có phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân của người dùng hay không. TopSevenReviews từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến thông tin chung mà nó cung cấp trên bất kỳ trang nào của nó. Trong mọi trường hợp, TopSevenReviews sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về những thiệt hại liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng nội dung của nó cho dù các khiếu nại có được nâng cao trên hợp đồng, sai lệch hoặc các lý thuyết pháp lý khác hay không.

Dịch vụ của chúng tôi không thể và không chứa thông tin về tình trạng y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Nó có thể không chứa tất cả thông tin có thể áp dụng cho hoàn cảnh cá nhân của bạn. Nội dung không nhằm mục đích chẩn đoán và không được sử dụng để thay thế cho việc tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

TopSevenReviews trình bày thông tin có trên trang web này với mục đích cung cấp các đánh giá không thiên vị cho người dùng. TopSevenReviews không phải là nhà phát triển hoặc người bán bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trên trang web này. TopSevenReviews không xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, người bán hoặc nhà cung cấp nào được đề cập trong bất kỳ bài báo hoặc quảng cáo liên quan nào của nó. TopSevenReviews không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác của trang web là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi.

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ này, bạn thừa nhận rằng việc sử dụng đó là rủi ro duy nhất của bạn, bao gồm cả trách nhiệm đối với mọi chi phí liên quan đến tất cả việc phục vụ hoặc sửa chữa cần thiết của bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng liên quan đến các Dịch vụ này.

Là sự cân nhắc một phần về quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi và sử dụng nội dung, bạn đồng ý rằng TopSevenReviews không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn theo bất kỳ hình thức nào đối với các quyết định bạn có thể đưa ra hoặc hành động hoặc hành động không dựa trên nội dung. Nếu bạn không hài lòng với các dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung của chúng (bao gồm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này), biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc ý kiến muốn chia sẻ với nhóm đánh giá sản phẩm của chúng tôi, vui lòng gửi email support@topsevenreviews.com.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm TopSevenReviews!